ಮುಖಪುಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪರಿಸರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
English

DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23360843, 080-23318543

¥sÁåPïì: 080-23345799

E-ªÉÄïï: com@bdabangalore.org

DgÀPÀëPÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23364227

E-ªÉÄïï: sp@bdabangalore.org

CzsÀåPÀëgÀÄ

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå:080-23342716

E-ªÉÄïï: chmn@bdabangalore.org                                                                                                                                                                                    

C©üAiÀÄAvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23340258

E-ªÉÄïï: em@bdabangalore.org


PÁAiÀÄðzÀ²ð

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23365151

E-ªÉÄïï: secy@bdabangalore.org


£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É «¨sÁUÀ

£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23443206

E-ªÉÄïï: tpm@bdabangalore.org


DyðPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23362662

E-ªÉÄïï: fm@bdabangalore.org


PÁ£ÀÆ£ÀÄ «¨sÁUÀ

PÁ£ÀÆ£ÀÄ C¢üPÁj

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23364665


G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23340631

E-ªÉÄïï: dc@bdabangalore.org


¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀ𠫨sÁUÀ

n. ZËqÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ,

PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð ¥À²ÑªÀÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560020

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-23464064

E-ªÉÄïï: pro@bdabangalore.org