ಮುಖಪುಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪರಿಸರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
English

DyðPÀ «¨sÁUÀ


¥Áæ¢üPÁgÀzÀ §AqÀªÁ¼À DzÁAiÀĪÀÅ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉ ºÁUÀÆ ªÀ¸Àw/ªÀÄÆ¯É ¤ªÉñÀ£À ºÀgÁdÄ, ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ / ¥sÁèmïì UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀiÁgÁlUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. gÁd¸Àé DzÁAiÀĪÀÅ D¹Û vÉjUÉ, ªÁtÂdå ¸ÀAQÃtðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ£ÀV ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ DzÁAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.


01.04.2015 jAzÀ 31.03.2016gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ. 2015-16£Éà ¸Á°£À ¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀwUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 01.04.2015 jAzÀ 31.03.2016gÀ ªÀgÉUÉ MlÄÖ 131 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÁdÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀÅUÀ½AzÀ §AzÀ ªÉÆvÀÛ gÀÆ.139.99 PÉÆÃnUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


DzÁAiÀÄ(®PÀëUÀ¼À°è)

ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ (®PÀëUÀ¼À°è)

§AqÀªÁ¼À

41159.5

§AqÀªÁ¼À

77180.97

gÁd¸Àé

14415.26

gÁd¸Àé

25643.36

¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ

10989.73

¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼ÀÄ

3248.2

oÉêÀtÂUÀ¼ÀÄ

96263.03

oÉêÀtÂUÀ¼ÀÄ

19290

MlÄÖ

162827.52

MlÄÖ

125362.53