ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
1

 

ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ದೂರವಾಣಿ : 23342716

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23365036

ಮೊಬೈಲ್ : 9845630102

ಮಿಂಚಂಚೆ :chmn@bdabangalore.org

2

ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಆಯುಕ್ತರು

ದೂರವಾಣಿ :23360843

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23345799

ಮೊಬೈಲ್ :9958211106

ಮಿಂಚಂಚೆ :com@bdabangalore.org

Administration/Allotment Division

3

ಬಸವರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದೂರವಾಣಿ : 23365151

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23340651

ಮೊಬೈಲ್ : 9481188001

ಮಿಂಚಂಚೆ : secy@bdabangalore.org

4

ಡಾ. ಸುಧಾ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1

ಮೊಬೈಲ್ : 9901575664
5

ಸತೀಶ್ ಬಾಬು, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2

ಮೊಬೈಲ್ :9980655888
6

ಆರ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3

ಮೊಬೈಲ್ : 
7

ಎಸ್.ಎಂ ಮಂಗಳಾ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-4

ಮೊಬೈಲ್ : 9448715299

Land Acquisition Department

8

ಜಿ.ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ)

ದೂರವಾಣಿ : 23368614

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23368614

ಮೊಬೈಲ್ : 9945846710

ಮಿಂಚಂಚೆ : dc-laq@bdabangalore.org

9

ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಬು,  ಕ.ಆ.ಸೇ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ಮೊಬೈಲ್ : 9845355895
10

ಸುಧಾ ಬಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಅಪರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ಮೊಬೈಲ್ :
11

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಎನ್, ಕ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ಮೊಬೈಲ್ :
12

ಡಾ.ಮಮತಾ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ

ಮೊಬೈಲ್ :9844629339
13

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-2

ಮೊಬೈಲ್ :
14

ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮರ್ತಿ ವಿ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಮರು ಹಂಚಿಕೆ & ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ)

ಮೊಬೈಲ್ :9845630111

Engineering Department

15

ಬಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರು

ದೂರವಾಣಿ :23340258

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23340641
ಮೊಬೈಲ್ : 9845630123

ಮಿಂಚಂಚೆ : em@bdabangalore.org

16

ವಿನಾಯಕ ಸೂಗೂರು, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ಮೊಬೈಲ್ :9148424467
17

ವಿನಾಯಕ ಸೂಗೂರು, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ಮೊಬೈಲ್ :9845630126
18

ಬಿ ಎ ಶಿವಾನಂದ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-3

ಮೊಬೈಲ್ :9448523405
19

ಬಿ.ಎಲ್.ರವಿಂದ್ರ ಬಾಬು, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-4

ಮೊಬೈಲ್ :9480088529
20

ಎನ್.ಜಿ. ಗೌಡಯ್ಯ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-5

ಮೊಬೈಲ್ :9945630114

Town Planning Department

21

ಎಂ.ಎನ್ ಕುಮಾರ್

ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯರು

ದೂರವಾಣಿ :23443206

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23465529
ಮೊಬೈಲ್ : 9972605886 

ಮಿಂಚಂಚೆ : tpm@bdabangalore.org

Finance Department

22

ಶೀಕ್ ಲಾಥೀಫ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್

ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು

ದೂರವಾಣಿ :23362662

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23340626
ಮೊಬೈಲ್ :

ಮಿಂಚಂಚೆ : fm@bdabangalore.org

23

ಎನ್.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ :23367359

Forest/Horticulture Department

24

ಗೋಪಿನಾಥ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೊಬೈಲ್ :8880004847
25

ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್

ಎಸ್ಎಡಿಹೆಚ್

ಮೊಬೈಲ್ :9845630147

Police Department

26

ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ಜಗದೀಶ್, ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ

ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ದೂರವಾಣಿ :23364227
ಮೊಬೈಲ್ :9845630108

ಮಿಂಚಂಚೆ : sp@bdabangalore.org

27

ಕೆ.ಪಿ.ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಕ.ಪೋ.ಸೇ

ಉಪ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಮೊಬೈಲ್ :7349277557

Public Relation Department

28

ಬಿ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ :23464064

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :23567210
ಮೊಬೈಲ್ :9035276007

ಮಿಂಚಂಚೆ : pro@bdabangalore.org

Information Technology Department

29

ಚೇತನ್ ಕೆ 

ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

ದೂರವಾಣಿ : 23440480

ಮೊಬೈಲ್ : 9611822882

ಮಿಂಚಂಚೆ : systems.manager@bdabangalore.org

Law Division

30

ಅಂಗಡಿ ಹಿರೇಮಠ್

ಕಾನೂನು ಆಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ : 23364665 

 

31

ಬಿ ಎ ಮುಚಂಡಿ

ಕಾನೂನು ಆಧಿಕಾರಿ -1

32

ಹೆಕೆ.ಡಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಕಾನೂನು ಆಧಿಕಾರಿ -2

 

Executive Engineer Offices

33

ರಘುನಂದನ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ)

ದೂರವಾಣಿ : 25720264

ಮೊಬೈಲ್ :9845655759

34

ದೇವಾನಂದ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ದೂರವಾಣಿ :23381479

ಮೊಬೈಲ್ :9449547709

35

ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲಂಕಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ)

ದೂರವಾಣಿ : 23333479

ಮೊಬೈಲ್ :9611147016

36

ಪಿ.ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ)

ದೂರವಾಣಿ :26712969

ಮೊಬೈಲ್ :9448172279

Revenue Offices

37

ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪೂರ್ವ)

ದೂರವಾಣಿ:25725932

ಮೊಬೈಲ್ :9880588370

37

ಬಿ.ಆರ್ ದಯಾನಂದ

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)

ದೂರವಾಣಿ:2335195

ಮೊಬೈಲ್ :9886655729

37

ಎಸ್.ಎನ್.ಸಾವಿತಾ

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಉತ್ತರ)

ದೂರವಾಣಿ :23336636

ಮೊಬೈಲ್ :7349277582

37

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ದಕ್ಷಿಣ)

ದೂರವಾಣಿ :26716108

ಮೊಬೈಲ್ :7349277566