Close

  ನಗರ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ

  ನಗರ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಮಾಹಿತಿ

  ಮಹಾಯೋಜನೆ

  ನಡಾವಳಿಗಳು

  ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  ಅನುಮೋದಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು(ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ)

  ಭೂಉಪಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 14ಎ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

  ಭೂಉಪಯೋಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 69 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

  ನಿವೇಶನಗಳ ಸಮಾಮೇಲನ

  ನಿವೇಶನಗಳ ವಿಭಜನೆ

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

  ಅನುಮೋದಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು(ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ)

  ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ